Sunday, July 15, 2007

ฟ้าและท้องทะเลกับลมนั้นมีอยู่...ฟ้าและท้องทะเลกับลมนั้นมีอยู่

แต่ใครจะรู้ จะรู้ว่ามีอะไรในใจฉัน

ก็คงจะมีอะไรไว้ให้กัน

ก็คงจะมีตะวันที่สดใส

ก็คงมีเดือนและดาวดวงนั้นที่เธอฝันใฝ่

หืม...หืมอยู่ดีๆ ก็นึกถึงเพลงนี้ขึ้นมาเฉยๆ ไม่รู้อารมณ์ไหน...

                 นึกถึงคนบางคน นึกถึงช่วงเวลาดีๆ

                                เฮ้อ....อยากไปเที่ยวทะเลอีกแล้วเรา....
Monday, July 09, 2007

New Feature in Picasa!


I've just realised there's one feature in Picasa that links your photo album to google map.
Now you can pin point where your photos have been taken on the map!